กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากกรอกข้อมูลไม่ครบ หรือกรอกไม่ถูกต้อง จะถือว่าลงทะเบียนเข้าร่วมไม่สำเร็จทันที
  ท่านที่ 1

  เพศ (ตามที่ปรากฎในบัตรประจำตัวประชาชน)

  ท่านที่ 2

  เพศ (ตามที่ปรากฎในบัตรประจำตัวประชาชน)

  กรุณาอัปโหลดภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ ที่ปรากฎแอปพลิเคชัน TADA บนเครื่อง

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TADA ได้ที่นี่ "คลิกที่ QR CODE เพื่อดาวน์โหลด"


  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”หรือ”ผู้ใช้บริการ”) ของธุรกิจภายใต้บริษัท DGS Publishing รวมถึง Routeen. (“บริษัท”) ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท (PDPA consent)

  บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง ที่บริษัทจะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี และในระหว่างการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำส่ง และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้แก่หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ ในการให้บริการ / ปรับปรุงการให้บริการ ประมวลผลข้อมูล หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
  บริษัทอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการท่านตามมาตรฐานของบริษัท และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท ในกรณีที่ท่านได้โทรติดต่อบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือกรณีที่บริษัทติดต่อไปยังท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน บริษัทจะถามคำถามเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ข้อมูลตามที่ท่านได้สอบถามมาได้

  ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Consent)

  ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าผู้ทรงเกียรติของบริษัท บริษัทอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจัดหาข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน รวมถึงนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจผ่านทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท์ และ / หรือทางไปรษณีย์ รวมถึงช่องทางอื่นใดในอนาคตที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

  อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

  หมายเหตุ : หากกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีก

  เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4-12 มิถุนายน 2567
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
  ที่โซเชียลมีเดียของ Routeen. ทั้งหมด

  รายละเอียดกิจกรรม

  – ระยะเวลาการรับสมัคร 4-12 มิถุนายน 2567

  – ระบบจะตัดรายชื่อผู้ลงทะเบียนหลังจากเวลา 23:59 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ทันที ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากนั้น จะถือเป็นโมฆะ

  – ประกาศรายชื่อคู่ผู้โชคดีในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ Routeen. ในทุกช่องทาง (Facebook | Instagram | X | Lemon8 และ Threads)

  – ทาง Routeen. จะติดต่อคู่ผู้โชคดีกลับไปทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น

  – คู่ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และสิทธิ์จะตกสู่คู่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

  – คู่ผู้โชคดีจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 – 20:00 น. (โดยประมาณ) ได้

  – ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  – ของรางวัลไม่สามารถยกอำนาจให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ ยกเว้นคู่ผู้โชคดีมีเหตุอันสมควร เช่น เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเหตุสูญเสีย โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันเท่านั้น จึงมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  – การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด